• فایل صوتی خطبه اول نماز جمعه مورخ 2 بهمن ماه 1394

  • فایل صوتی خطبه اول نماز جمعه مورخ نهم بهمن ماه 1394

  • فایل صوتی خطبه دوم نماز جمعه مورخ نهم دیماه 1394(قسمت اول)

  • فایل صوتی خطبه دوم نماز جمعه مورخ نهم بهمن ماه 1394(قسمت دوم)

  • رونمائی از اخرین تألیف امام جمعه خمینی شهر

  • فایل صوتی خطبه دوم نماز جمعه مورخ 25 دی ماه 1394

  • فایل صوتی خطبه اول نماز جمعه مورخ 25 دی ماه 1394